ผู้จัดการโรงเรียน

พระครูปริยัติสิริวัฒน์  

ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ) เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี 

น.ธ.เอก, ป.ธ.3 

ผู้อำนวยโรงเรียน

พระประสิทธิ์  ปภาโส

น.ธ.เอก 

วุฒิการศึกษา ปริญาตรีครุศาสตรบัญฑิต (สาขา สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม