ผู้จัดการโรงเรียน

พระครูปริยัติสิริวัฒน์

ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ) เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี

น.ธ.เอก, ป.ธ.3

ผู้อำนวยโรงเรียน

พระประสิทธิ์ ปภาโส

น.ธ.เอก

วุฒิการศึกษา ปริญาตรีครุศาสตรบัญฑิต (สาขา สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม