ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน        โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา

ที่ตั้ง                   เลขที่ 2  หมู่ที่ 1  ตำบลสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สังกัด                สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

เขตพื้นที่                  สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต  8  

โทรศัพท์               042-721361   

e-Mail :         siriphotiwong@gmail.com

ผู้จัดการโรงเรียน         พระครูปริยัติสิริวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน (พระสังฆาธิการ) เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ศรี 

วุฒิการศึกษา         น.ธ.เอก,  ป.ธ.3 

ดำรงตำแหน่ง          เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

เบอร์โทรศัพท์               087-8630-504

ผู้อำนวยการโรงเรียน    พระประสิทธิ์ ปภาโส  

วุฒิการศึกษา        น.ธ.เอก ปริญญาตรีครุศาสตรบัญฑิต (สาขา สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดำรงตำแหน่ง          เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

เบอร์โทรศัพท์   085-6454-366


โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา (แผนกสามัญศึกษา)   อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นามตามเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีคนเดิมที่มรณภาพไปแล้วคือ“พระครูสิริโพธิวงศ์” หรือ พระครูอุดม

เดิมเป็นสำนักเรียนมีชื่อว่า “สำนักเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยาโดยมี พระครูปริยัติสิริวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี   เป็นเจ้าสำนักเรียน ใช้อาคารเรียนที่สร้าง ตามแบบกองศาสนสถาน กรมการศาสนา สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2539  เป็นที่เปิดทำการ ลักษณะตัวโรงเรียนเป็นอาคารสูง 3 ชั้น จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องพักครู  1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องสำนักงาน 1 ห้อง และห้องโสตทัศนศึกษา 1 ห้อง (2561) มีอาคารที่พักสามเณร จำนวน 1 หลัง สูง 3 ชั้น ห้องพัก 33  ห้อง  ได้ฝากชื่อนักเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – 2559 ไว้ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งแสงอรุณ  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ในปีการศึกษา 2552 พระครูปริยัติสิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีคนปัจจุบันและชาวบ้าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของสามเณรและเป็นการสืบทอดดำรงพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์ของพระครูสิริโพธิวงศ์ อีกประการหนึ่งคือ วัดโพธิ์ศรี มีอาคารเรียนพร้อมที่เปิดทำการเรียน การสอนได้ จึงเปิดรับสมัครสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อนและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ปีการศึกษา 2557 เจ้าสำนักเรียนวัดโพธิ์ศรี ได้ขอโอนชื่อสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) วัดแจ้งแสงอรุณ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มาฝากชื่อไว้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสว่างภูมิดล  (แผนกสามัญศึกษา) อำเภอ สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 


ปีการศึกษา 2558-2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสว่างภูมิดลทั้ง 3 ระดับชั้น 


ปีการศึกษา 2560 ได้รับการยกฐานะจากสำนักเรียนวัดโพธิ์ศรี เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 423/2560  ในการประชุมครั้งที่ 17/2560 ณ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  2560 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ชื่อ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา