ทำเนียบบุคลากร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา

ผู้จัดการโรงเรียน

พระครูปริยัติสิริวัฒน์

ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ) เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน  

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี 

น.ธ.เอก, ป.ธ.3

ผู้อำนวยโรงเรียน

พระประสิทธิ์  ปภาโส

น.ธ.เอก 

วุฒิการศึกษา ปริญาตรีครุศาสตรบัญฑิต (สาขา สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พระครูสุตธรรม  บริรักษ์

ครูบาลี


วุฒิการศึกษา

พระสุวิพรม สุวิชาโน

ครูประจำ

นธ.เอก 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พธบ.

สาขาการสอนพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายวรินทร  สินแสง

ครูประจำ


วุฒิการศึกษา ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

นางสาวจิรารัตน์  นาใจคง

ครูประจำ


วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.)

การประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


นางสาวศรัณย์รัชต์  จำวงศ์ลา

ครูประจำ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนายวุฒินัย  มะโข

นักวิชาการศาสนา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางประไพพรรณ  อาคะราช

ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย 

ม.ศรีครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาโท หลักสูตรการสอนฯ

นายอิสระ  ภูผาแนบ

ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

นายเมธี  อาคะราช

ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปกศ.สูง ภาษาไทย

ปริญญาตรี บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นางวราภรณ์  พิริยะภาวะกุล

ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา พิเศษครูมัธยมศึกษา (พม.)

นางเพ็ญศรี  พ่วงยิ่ง

ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณญิต (คบ.)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

นางณัฐฐิญา  วงศ์พิพัฒโนภาส

ครูพิเศษ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

สาขาวิชา สุขศึกษา