ทำเนียบบุคลากร

พระสุวิพรม สุวิชาโน

นธ.เอก

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พธบ.

สาขาการสอนพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายเมธี อาคะราช

วุฒิการศึกษา ปกศ.สูง ภาษาไทย

ปริญญาตรี บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นางวราภรณ์ พิริยะภาวะกุล

วุฒิการศึกษา พิเศษครูมัธยมศึกษา (พม.)

นายอิสระ ภูผาแนบ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

นายวรินทร สินแสง

วุฒิการศึกษา ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นางประไพพรรณ อาคะราช

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย

ม.ศรีครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาโท หลักสูตรการสอนฯ