ทำเนียบบุคลากร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา

ผู้จัดการโรงเรียน

พระครูปริยัติสิริวัฒน์

ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ) เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน  

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี 

น.ธ.เอก, ป.ธ.3

ผู้อำนวยโรงเรียน

พระประสิทธิ์  ปภาโส

น.ธ.เอก 

วุฒิการศึกษา ปริญาตรีครุศาสตรบัญฑิต (สาขา สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พระสุวิพรม สุวิชาโน

นธ.เอก 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พธบ.

สาขาการสอนพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายเมธี  อาคะราช

วุฒิการศึกษา ปกศ.สูง ภาษาไทย

ปริญญาตรี บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นางวราภรณ์  พิริยะภาวะกุล

วุฒิการศึกษา พิเศษครูมัธยมศึกษา (พม.)

นายอิสระ  ภูผาแนบ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

นายวรินทร  สินแสง

วุฒิการศึกษา ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นางประไพพรรณ  อาคะราช

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย 

ม.ศรีครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาโท หลักสูตรการสอนฯ

นายวุฒินัย  มะโข

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางเพ็ญศรี  พ่วงยิ่ง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณญิต (คบ.)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

นางณัฐฐิญา  วงศ์พิพัฒโนภาส

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

สาขาวิชา สุขศึกษา