โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา

  วิสัยทัศน์  (Vision)  

 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำความรู้สู่ความเป็นเลิศ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี น้อมนำวิถีแห่งพุทธ และมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น"


 อัตลักษณ์ (Identity)

  “เป็นศาสนทายาทที่ดี”


 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

                                           “ผู้นำทางวิชาการพระพุทธศาสนา”

        

                           คติพจน์ (School Motto)

    โยคาเว ชายเต ภูริ  “ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน”


 ปรัชญาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา

  “ฝึกฝนเรียนรู้  เชิดชูพระพุทธศาสนา มุ่งหน้าสู่สากล”


ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม